Persoonsgegevens

Naast dat het overzichtelijk is meteen te zien wie er wordt voorgesteld is het ook prettig om te weten voor jouw opdrachtgever wie je kandidaat is en waar hij of zij vandaan komt. Je mag niet zomaar alle gegevens doorgeven aan je opdrachtgever. Hierover staan in de wet afspraken. De volgende gegevens mogen wel aan de inlener / opdrachtgever verstrekt worden:

Aspirant werknemers (kandidaten die worden aangedragen);

 • Naam, woonplaats en geboortedatum;
 • Gegevens die betrekking hebben op gevolgde en te volgen opleidingen, cursussen en stages;
 • Andere gegevens die betrekking hebben op de werkervaring van de kandidaat;
 • Andere gegevens die van belang zijn in het kader van de terbeschikkingstelling van de kandidaat. Voorwaarde hierbij is dat die gegevens door de kandidaat zijn verstrekt of hem bekend zijn.

Kandidaten die uiteindelijk worden uitgeleend (uitzenden of detacheren);

 • Al het bovengenoemde en daarnaast;
 • Alle voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, adres, postcode, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens (zoals bijv. emailadres) van de kandidaat, of gegevens van ouders, voogden of verzorgers van minderjarige kandidaten;
 • Aard en nummer van identiteitsbewijs;
 • In het geval van een niet-Nederlandse kandidaat: een kopie van het identiteitsbewijs.

De volgende gegevens mogen niet verstrekt worden aan de inlener / opdrachtgever (tenzij de uitzendkracht zijn ondubbelzinnige toestemming heeft gegevens):

 • De IBAN van de kandidaat;
 • Nationaliteit en geboorteplaats;
 • Burgerlijke staat;
 • Kopie ID-bewijs van een Nederlandse kandidaat;
 • Gevoelige gegevens: dit zijn gegevens omtrent godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele geaardheid, lidmaatschap van een vakvereniging en strafrechtelijke gegevens. Ook pasfoto’s vallen onder deze gevoelige gegevens. Er zijn een aantal relevante wettelijke uitzonderingen, waaronder: – Gegevens omtrent ras (kopie ID-bewijs) mogen verstrekt worden op grond van art.15 Wet Arbeid Vreemdelingen; – Gegevens omtrent gezondheid mogen op grond van art. 21 WBP verwerkt worden wanneer dit noodzakelijk is voor de re-integratie of begeleiding van werknemers of uitkeringsgerechtigden in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Meer informatie over de AVG vind je op: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg

Wat betekent dit voor jouw voorstel?

Je mag wanneer je iemand voorstelt dus niet zomaar alles doorsturen. Dit betekent dat je het CV van jouw kandidaat zal moeten aanpassen. Zo moeten de meeste persoonlijke gegevens eruit, mag er geen foto op het voorstel en moet je zaken die onder ‘gevoelige gegevens’ vallen verwijderen. Dit is bijvoorbeeld ook het geval wanneer iemand actief is voor een politieke partij of vrijwilligerswerk doet voor de kerk. Dit soort gegevens mogen best genoemd worden, maar alleen als je de nadrukkelijke toestemming hebt van je kandidaat. Dit betekent dus dat je jouw kandidaat akkoord moet laten geven op het verspreiden van die gegevens met dat doel. Een keer vooraf vragen is daarbij niet genoeg, iedere keer opnieuw zal je daar toestemming voor moeten vragen en dat schriftelijk (bijvoorbeeld in een mailtje) moeten vastleggen.

Het veiligst is het om je te beperken tot die zaken die mogen. Naam woonplaats en geboortedatum mag je noemen. Ook informatie mbt opleiding en werkervaring.

Beschikbaarheid

Met beschikbaarheid van de kandidaat bedoelen we per wanneer iemand beschikbaar is en voor hoeveel uur en op welke dagen. Het is prettig voor je opdrachtgever hier duidelijkheid over te hebben. Heeft iemand een opzegtermijn, en zo ja hoe lang? Wil iemand 36 uur werken over 5 dagen of heeft iemand voorkeur voor 4 x 9 uur werken? Zijn er vakanties waar rekening mee gehouden dient te worden?

Jouw gegevens als bemiddelaar

Wanneer je jouw kandidaat voorstelt wil je dat de opdrachtgever via jou communiceert. Dat moet ook wel, aangezien je de contactgegevens niet zomaar mag doorgeven, maar hierdoor zorg je er ook voor dat het voor alle partijen duidelijk blijft. Het laatste dat je wil is dat jouw kandidaat zich moet gaan verdedigen in een onderhandeling mbt het tarief bijvoorbeeld. Het beste is om die touwtjes in eigen handen te houden. Zorg daarom dat duidelijk vermeld staat hoe de opdrachtgever contact op kan nemen.